Forum Pompieri Militari si Civili
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Versiune printabilă

+- Forum Pompieri Militari si Civili (http://forum.pompierii.info)
+-- Forum: Informații de specialitate pentru pompieri (/forum-informa%C8%9Bii-de-specialitate-pentru-pompieri)
+--- Forum: Acces în profesia de pompier (/forum-acces-%C3%AEn-profesia-de-pompier)
+---- Forum: Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila (/forum-scoala-de-subofiteri-de-pompieri-si-protectie-civila)
+---- Subiect: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 (/subiect-%C8%99coala-de-subofi%C8%9Beri-pompieri-%E2%80%9Dpavel-z%C4%83g%C4%83nescu%E2%80%9D-2019)

1 2


Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Covalciuc Bogdan - 22-10-2018 07:24 AM

ANUNŢ privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti - sesiunea ianuarie 2019 -


[Imagine: screenshot-1545.png]
[Imagine: screenshot-1546.png]
[Imagine: screenshot-1547.png]
[Imagine: screenshot-1548.png]

SURSA : https://isujis.ro


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Covalciuc Bogdan - 25-10-2018 07:15 AM

Anunţ privind organizarea concursului de admitere laȘcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „PavelZăgănescu” Boldești

Citat:Sesiunea ianuarie 2019

Înperioada 10–21 ianuarie 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „PavelZăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de admitere pentru calificările

„subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”și„maistru militarauto”.

La concurs se candidează pe 300 de locuri destinate bărbaților, astfel:

subofiţer de pompieri şi protecţie civilă– 275 de locuri;
maistru militar auto–25de locuri.
Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în calificarea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

Durata studiilor postliceale estede1an.

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/ Bucureşti-Ilfov.

În raport de domiciliul sau reședința înscrise în cartea de identitate, candidații cu domiciliul în județul Vrancea vor depune cererile de înscriere la concursul de admitere la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, până la data de 23 noiembrie2018.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 21.12.2018.

I.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere,candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie declaraţi„apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum18vani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori dejudecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-ofuncţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtare a elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare,dintr-o instituţie de învăţământ.
II.CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cererea de înscriere;
Diploma de bacalaureat(copie);
Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII(copie);
Copii ale actului deidentitate,carnetuluidemuncă/certificatuluistagiudecotizareşi/saualtordocumentedoveditoarecaresăatestevechimeaînmuncă şi, dacăestecazul, ale livretului militar;
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
Curriculum vitae– Europass(CV);
Autobiografia;
Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția acestuia;
Cazierul judiciar;
3 fotografii color 3x4 și 1 fotografie color 9x12cm;
Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.

III.ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
În vederea susținerii concursului de admitere,candidații declaraţi„apt”psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de ubofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă„PavelZăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet aș colii.
Pentru înscriere, candidaţii prezintă cartea de identitate sau paşaportul, în original;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
IV.ETAPE ŞI PROBE DECONCURS
EtapaI de selecţie:
examinare amedicală;
evaluarea psihologică.
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluareapsihologică ac andidaţilor se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea de cătres pecialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

EtapaaII-adeselecţie:
contra vizita medicală;
verificarea aptitudinilor fizice;
proba de verificare a cunoştinţelor
Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada10-21ianuarie2019, potrivit calendarului admiterii, astfel:

Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se
realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI.

Evaluarea performanței fizice a candidaţilor se realizează prin susţinerea
probei unice traseupractic-aplicativ",prevăzută de anexanr.3^2 la Ordinulm.a.i.nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare.

Proba de verificare a cunoştinţelor constă în susținerea unui testgrilă la
disciplina matematică.

V.DISPOZIŢIIFINALE
Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă„Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, înordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.

SCHEMA TRASEULUI APLICATIV
Notă:

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic -aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus. Este declarat "PROMOVAT" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 1'05"(un minut şi cinci secunde) la această probă.
SURSA : http://www.ziaruldevrancea.ro


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Vasile22 - 18-11-2018 05:54 PM

Unde pot gasi informatii despre probe si baremul de la examenul de absolvire, proba sportiva?
Pe site-ul scolii nu am gasit nimic.
Multumesc!


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - raoul - 18-11-2018 09:24 PM

Daca te intereseaza asa ceva am eu ceva legat de tematica care s-a dat la examenul de absolvire din 2014 si Iulie 2018 atat pentru maistri cat si pentru subofiteri.


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Covalciuc Bogdan - 18-11-2018 09:32 PM

Pentru @Vasile 22
Citat:@Vasile 22 : Unde pot gasi informatii despre probe si baremul de la examenul de absolvire, proba sportiva?

Traseu aplicativ admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” - Boldești
» Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 1 minut și 5 secunde.

SUIRSa : http://www.scoaladepompieri.ro


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - raoul - 18-11-2018 10:03 PM

green6 si eu credeam ca cere ce se da la absolvire,asta e pentru admitere.


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Vasile22 - 18-11-2018 11:16 PM

Pentru examenul de absolvire am intrebat. Stiu ca seria care a terminat pe 2 Noiembrie au dat doar 3 probe sportive (flotari, viteza si rezistenta), iar acum pentru cei care termina pe 20 Septembrie 2019, s-au mai adaugat inca doua probe, insa nu am gasit nimic oficial.


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Covalciuc Bogdan - 19-11-2018 06:56 AM

Scuze, @Vasile 22. Varsta Big Grin Nu am citit atent . Intrebare : esti elev la scoal la SPZ Boldesti ?


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - Vasile22 - 23-11-2018 09:54 PM

Da, sunt elev. Am aflat probele sportive si anume: viteza, rezistenta, flotari, abdomene si saritura de pe loc.


RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019 - HomefireNews - 07-01-2019 07:02 PM

Viitori pompieri, în practică la ISU Dolj

[Imagine: DSC-4611.jpg]

Citat:20 elevi ai Şcoli de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti, viitori subofiţeri în arma „pompieri”, şi-au început, astăzi, stagiul de practică la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj.

Timp de şase luni, viitoarele cadre militare vor participa la activităţi practice şi sportive, sub îndrumarea unor cadre militare care îndeplinesc atribuţii de tutore profesional.


În tot acest timp, elevii vor lucra câte 8 ore pe zi, fiind angrenaţi în activităţi practice sub comanda şi supravegherea pompierilor cu experinţă pe lângă care au fost repartizaţi. Astfel, vor acumula cunoştinţe practice transmise de tutorii lor profesionali, aceştia având ca principale atribuţii explicarea modului de desfăşurare a activităţilor de serviciu, instruirea şi desfăşurarea activităţilor practice cu aceştia.
SURSA : http://www.gds.ro