Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,939
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4866
Given 11976 thank(s) in 5489 post(s)

Mesaj: #1
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Număr de locuri - Sesiunea de admitere ianuarie 2020
Citat: La concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, se candidează pe 300 de locuri, astfel:

- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri (262 IGSU, 5 IGAv, 4 IGPR, 1 Comenduirea Garnizoanei,1 DGL, 2 SIE);

- maistru militar auto – 25 de locuri (11 IGPR, 4 IGI, 1 DGL, 4 IGJR, 5 SIE).
» Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

» Durata studiilor: februarie - decembrie 2020.

Criterii de recrutare (ianuarie 2020 )
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, până la data de 15 noiembrie 2019.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti nu are sarcini de recrutare a candidaților.

Condiții generale

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2020;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Conţinutul dosarului de recrutare (ianuarie 2020 )
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, până la data stabilită de către acestea, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cerere de înscriere
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă; absolvenţii promoției 2019 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei/soțului şi fiecarui copil;
Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
Curriculum vitae – Europass (CV);
Autobiografia;
Tabelul nominal cu rudele candidatului;
Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judicier, în termen de valabilitate, depus de către candidat;
Trei fotografii color 3x4 cm și o fotografie 9x12 cm.;
Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane - în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrtivit legii;
Alte documente solicitate prin metodologii/regulamentele de admitere.

Etapele concursului de admitere (10 - 23 ianuarie 2020 )
Înscrierea candaților, contravizita medicală, evaluarea performanței fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor sunt organizate în perioada 10 – 23 ianuarie 2020 conform graficelor stabilite de către şcoală şi vor fi afişate în timp util pe site-ul oficial al şcolii http://www.scoaladepompieri.ro.

1.) Înscrierea candidaților la sediul instituției de învățământ;

În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
cartea de identitate sau paşaportul (valabile), în original;
diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original / copie legalizată, absolvenţii promoției 2019 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
alte documente solicitate prin metodologii/regulamentele de admitere.
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
În momentul încrierii la sediul școlii, candidații vor primi legitimația de concurs, pe care va trebui să o prezinte alături de actul de identitate la fiecare probă.

2.) Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituie din specialiști desemnați de Direcția medicală a M.A.I., care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MA.I. și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt/inapt, după caz.

3.) Verificarea aptitudinilor fizice - se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020 ;

Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea unui traseu practic aplicativ care va fi afişat pe site-ul oficial al şcolii http://www.scoaladepompieri.ro;
Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.

4.) Proba de verificare a cunoştinţelor - constă într-un test grilă, la disciplina matematică.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
legitimaţia de concurs;
actul de identitate;
pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice – nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.
Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”.
Tematica și bibliografia vor fi afișate, după stabilirea acestora, pe site-ul oficial al şcolii http://www.scoaladepompieri.ro.

IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢI ! (ianuarie 2020 )
Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene care realizează recrutarea;
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale M.A.I. şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale – tip. Fişa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului ,,apt”pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.;
În vederea susținerii concursului de admitere candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical, pentru care s-a constituit dosarul de recrutare în volum complet, se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, potrivit graficului postat pe pagina de internet a școlii: http://www.scoaladepompieri.ro;
Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de şcolarizare, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus;
Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituția de învățământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare;
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.
SURSa : http://www.scoaladepompieri.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
25-07-2019 05:24 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,783
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5108
Given 3311 thank(s) in 2019 post(s)

Mesaj: #2
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Traseul practic-aplicativ pentru admiterea în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” - BOLDEȘTI (2020)

[Imagine: screenshot-385.png]

Grafic Adm IAN 2020

SURSa : http://www.scoaladepompieri.ro/


"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 05-01-2020 11:46 AM de HomefireNews.)
05-01-2020 11:37 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,939
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4866
Given 11976 thank(s) in 5489 post(s)

Mesaj: #3
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Ana, Claudia, Magdalena, Nicoleta și Alina sunt primele fete admise la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu".
Citat:Astăzi au început cursurile alături de colegii lor, pentru că, din acest an, și fetele se pot înscrie la școala de pompieri pentru a urma o carieră de pompier.
SURSA foto : IGSU

[Imagine: 83928323-3397750583628642-4809172999859077120-o.jpg]

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
04-02-2020 07:55 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,783
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5108
Given 3311 thank(s) in 2019 post(s)

Mesaj: #4
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
05-02-2020 09:51 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,939
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4866
Given 11976 thank(s) in 5489 post(s)

Mesaj: #5
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Astăzi, 15 februarie, 34 de ani de existenţă a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu Boldeşti

Citat:La evenimentul desfăşurat la sediul prestigioasei instituţii de învăţământ, gazdele - cadrele didactice şi elevi - s-au bucurat de prezenţa Ansamblului Artistic „Ciocârlia” din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne.

Comandantul şcolii, colonel Ioan-Cristian CONSTANTIN, a deschis activitatea felicitând şi mulţumind ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi salariaţilor civili pentru dăruirea, competenţa şi priceperea profesională de care dau dovadă în procesul tot mai complex de formare şi pregătire a viitorilor noştri colegi. Tot în debutul activităţii le-a transmis elevilor şcolii „Ca reprezentanţii schimbului de mâine în nobila profesie pentru care aţi optat, aveţi obligaţia de a asigura continuarea tradiţiei şcolii şi de a-i promova valorile instituţionale acolo unde vă veţi desfăşura activitatea”.

Spectacolul oferit de Ansamblul „Ciocârlia”, momentele lor artistice au bucurat şi încântat pe toţi cei prezenţi.

La mulţi ani !

[Imagine: 86193101-3231146053579401-6703321377748811776-o.jpg]

[Imagine: 86226923-3231145773579429-4776482006609428480-o.jpg]

[Imagine: 86228046-3231145803579426-2514371969311309824-o.jpg]

[Imagine: 86276369-3231146160246057-4774083469238075392-o.jpg]

[Imagine: 86314995-3231145536912786-911903350297985024-o.jpg]

[Imagine: 86459699-3231145763579430-424544378904641536-o.jpg]

[Imagine: 86479052-3231145556912784-2138072494186168320-o.jpg]

[Imagine: 86488191-3231146013579405-5888233234617073664-o.jpg]
SURSA INFO si FOTO : Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
15-02-2020 02:05 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Mihai1423 Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 2
Alăturat: Dec 2019
Locatie:
Thanks: 1
Given 0 thank(s) in 0 post(s)

Mesaj: #6
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Salut, am in plan sa dau la aceasta scoala si ma intereseaza si pe mine cateva aspecte. Repartizarea in camere se face dupa medie sau aleatoriu? (ca stiu ca sunt camere mai bune si mai putin bune) Exista spalatorie sau ceva asemanator unde poti sa iti speli hainele sau cum se procedeaza aici? Grupurile sanitare sunt doar pe hol? Mersi! Smile
25-05-2020 09:29 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,783
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5108
Given 3311 thank(s) in 2019 post(s)

Mesaj: #7
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2020
Big Grin Glumețe întrebari ...dar o să răspundem ...

Citat:Repartizarea in camere se face dupa medie sau aleatoriu?
Răspuns : Aleatoriu

[Imagine: dormitoare3.jpg]

Citat:Exista spalatorie sau ceva asemanator unde poti sa iti speli hainele sau cum se procedeaza aici?

Raspuns : Exista ”spălătorie” ...dar fiind scoală militară ..le speli singur grandpa.

Citat:Grupurile sanitare sunt doar pe hol?
Raspuns : Grupurile sanitare in scoala sunt comune ...pe ”hol” .

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
25-05-2020 10:09 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Mihai1423
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
07-08-2020 07:07 AM
» Mesaje: 452
» Vizualizări: 462062
Intervenţii / Diverse / I...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
05-08-2020 06:26 AM
» Mesaje: 210
» Vizualizări: 147856
Echipamente salvare - aut...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
03-08-2020 06:45 PM
» Mesaje: 104
» Vizualizări: 73110
Requiescat in Pacem
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
01-08-2020 04:40 AM
» Mesaje: 405
» Vizualizări: 348574
Acțiuni umanitare.
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
31-07-2020 03:07 PM
» Mesaje: 147
» Vizualizări: 144928
Istoria pompierilor din ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
30-07-2020 12:35 PM
» Mesaje: 132
» Vizualizări: 96797
Asociația Civică „ ACVILA...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
30-07-2020 07:27 AM
» Mesaje: 19
» Vizualizări: 472
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
30-07-2020 07:15 AM
» Mesaje: 343
» Vizualizări: 369325
Istoria pompierilor din P...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
29-07-2020 04:36 PM
» Mesaje: 13
» Vizualizări: 9929
Țeava generatoare de spum...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
28-07-2020 06:17 PM
» Mesaje: 8
» Vizualizări: 6783

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro