Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 5 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
I.S.U.'Dealul Spirii' Bucureşti-Ilfov
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 14,092
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 5387
Given 13635 thank(s) in 6478 post(s)

Mesaj: #87
RE: I.S.U. "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti
CONCURS
Citat:În conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) şi g), art. 5 (1), lit.d) şi alin. (3), art. 6 alin (1) lit.a), art. 40, art. 41 şi Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr.135, Sector 5 Bucureşti, scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului unităţii, 2 (două) posturi de conducere vacante din cadrul inspectoratului, după cum urmează:

- 1 post de Comandant grup special de salvatori la Grupul Special de Salvatori (funcţie prevăzută cu gradul de colonel);
- 1 post de Comandant grup de intervenţie la Grupul de intervenţie nr. 3 (funcţie prevăzută cu gradul de colonel).

Pregătirea de bază necesară ocupantului postului şi cerinţele postului:

1 . Comandant grup special de salvatori şi comandant grup de intervenţie
- studii superioare civile cu diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale*: ştiinţe inginereşti; matematică şi ştiinţe ale naturii; ştiinţe sociale
– ramura: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie (sociologie), ştiinţe politice (relaţii internaţionale şi studii europene); ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; ştiinţe economice (domeniul: administrarea afacerilor, economie, finanţe, management şi marketing); psihologie şi ştiinţe comportamentale (domeniul: educaţie fizică şi sport şi psihologie); ştiinţe Principalele cerinţe ale posturilor, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului:
umaniste
– ramura: filologie, istorie, arhitectură şi urbanism sau studii superioare militare cu licenţă;
- studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management**.
• să aibă vechime în muncă / din care în Ministerul Administraţiei şi Internelor: minim 5 ani / minim 5 ani;
• să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în specialitatea studilor necesare exercitării funcţiei;
• să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţile M.A.I.;
• să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin “Foarte bun” la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiţii, la data susţinerii probei de selecţie:
- categoria de personal ce poate ocupa postul : ofiţer
- să aibă gradul militar de cel puţin căpitan;
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să îndeplinească cerinţele specifice în fişa postului;
- să fie încadraţi în unitatea care are prevăzut posturile scoase la concurs;
- să aibă pregătirea de bază necesară ocupantului postului/posturilor (menţionat mai sus);
- să aibă vechime în muncă, în Ministerul Administraţiei şi Internelor, în specialitatea necesară ocupării postului şi vechimea în funcţii de conducere (menţionat mai sus);
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare, să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile prevăzute de art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
- să nu se afle în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni – în situaţia în care constatarea cazului prevăzut mai sus are loc după numirea în funcţie a cadrului militar, acesta va fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii;
- să nu se afle sub tutelă profesională;
- să fi obţinut calificativul de cel puţin „Foarte bun” la evaluarea anuală, necesară ocupării postului/posturilor (menţionat mai sus);
- să fie declaraţi „apt psihologic” pentru promovare în funcţie de conducere (evaluarea psihologică se va efectua potrivit planificării întocmite în comun acord cu Centrul de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor);
- să fie declaraţi “apt” medical” pentru promovarea în funcţie de conducere, pe baza bilanţului stării de sănătate eliberat de către Serviciul Medical nr. 4 Bucureşti – Situaţii de urgenţă;
- aptitudini şi abilităţi necesare: capacitate de planificare, de conducere, de organizare, de coordonare şi control, discernământ, spirit de observaţie, intuiţie, curajul răspunderii, tact, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi a stresului, capacitatea de a motiva, capacitate dc comunicare, gândire analitică şi conceptual, capacitatea de a lucra în colectiv;
- atitudini necesare/comportament solicitat: moralitate, stăpânire de sine, discreţie, spirit dc iniţiativă şi inovaţie, colegialitate şi capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitate în gândire, respect faţă de reguli, spirit conformist, sociabilitate, disponibilitate la schimbare, prestanţă, obiectivitate;
- abilităţi de folosire a computerului personal;
LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, conform graficului şi va consta în susţinerea unui interviu, structurat pe subiecte profesionale.
Data desfăşurării concursului (interviului) : 29.02.2012, începând cu orele 10,00, Sala Etaj 4.
Aaprecierea rezultatului final al interviului se face cu note de la 1 la 10.
Este declarat “admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin nota 7,00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Notele la interviu nu pot fi contestate (art. 32 punctul (3) din anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 665 din 28 noiembrie 2008, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor).
Rapoartele de înscriere la concurs (adresate Inspectorului Şef) şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii condiţiilor de recrutare şi a efectuării verificărilor cu privire la persoana candidatului vor fi depuse de către candidaţi personal la Serviciul Resurse Umane, până la data de 16.02.2012 (data înregistrării), ora 15.00, iar dosarele de recrutare pentru examen/concurs, vor fi depuse de către candidaţi la Serviciul Resurse Umane, pentru posturile scoase la concurs până la data de 24.02.2012, ora 15.00.
Date de contact: Serviciul Resurse Umane: tel. 021/2075500, int. 29014 şi 29109.
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
Dosarul de recrutare trebuie să conţină, în mod obligatoriu:
a) Documente transmise de candidat:
- raportul de înscriere (conform formularului anexat);
- curriculum vitae (conform ghidului anexat);
- copii legalizate ale diplomelor care atestă absolvirea studiilor superioare necesare înscrierii (inclusiv fişe matricole şi rezultate la examenul de licenţă);
- copia actului de identitate;
- copii ale documentelor de stare civilă actuale (certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie, certificat de naştere al soţului, certificate de naştere ale copiilor, sentinţe judecătoreşti privind starea civilă);
- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (conform ghidului şi formularelor anexate);
- caracterizarea şefului nemijlocit;
-cazierul judiciar;
- 2 (două) fotografii color 9 x 12 cm, în ţinută militară, cu gradul militar actual;
- bilanţul stării de sănătate, eliberat de Serviciul Medical nr. 4 Bucureşti – Situaţii de Urgenţă, care să ateste aptitudinea privind ocuparea postului de conducere;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare şi a efectuării verificărilor cu privire la persoana candidatului (conform formularului anexat).
b) Document procurat de unitatea organizatoare:
- certificat de examinare psihologică (se obţine de unitatea organizatoare în urma promovării de către candidat a examenului de profil);
Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet a instituţiei.

* Specializările şi domeniile de studii universitare sunt cele corespunzătoare specializărilor şi domeniilor prevăzute de Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului României nr. 966/29.09.2011, pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi.
**Studiile de masterat sau studiile postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management, potrivit prevederilor art. 153 (2) din Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educaţiei naţionale (2) „Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate” iar potrivit prevederilor art. 18 (3) Legea nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare - (3) „Diplomele absolvenţilor de învăţământ superior cu durata de 5 - 6 ani sunt de drept echivalente cu diplomele de master”.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE COMANDANT GRUP SPECIAL DE SALVATORI ÎN CADRUL GRUPULUI SPECIAL DE SALVATORI ŞI DE COMANDANT GRUP DE INTERVENŢIE ÎN CADRUL GRUPULUI DE INTERVENŢIE NR. 3

I. TEMATICA
Tematica generală:
1. Organizarea şi funcţionarea Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
2. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile I.G.S.U.
3. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.
4. Principiile de organizare şi funţionare ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
5. Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
6. Organizarea şi atribuţiile protecţiei civile în România.
7. Organizarea activităţii de protecţie civilă în unităţile şi structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
8. Ierarhizarea, dimensionarea, cerinţe generale, operaţionale şi de dotare ale structurilor din organica inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
9. Transmiterea mesajelor de înştiinţare a unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor despre situaţiile de urgenţă civile produse.
10. Creşterea graduală a capacităţii operaţionale a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.
11. Serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
12. Serviciul de pază, protecţie şi reglementare a accesului în unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
13. Ocuparea posturilor vacante.
14. Fişa postului.
15. Organizarea şi funcţionarea Consiliilor de judecată şi Consiliilor de onoare.
16. Aprecierea, încadrarea promovarea în funcţie a cadrelor militare.
17. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare.
Tematică specifică:
18. Principiile managementului situaţiilor de urgenţă.
19. Organizarea şi atribuţiile centrului operaţional.
20. Structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
21. Repartizarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă.
22. Structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
23. Structuri specializate şi dimensionarea acestora la nivelul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
24. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
25. Organizarea, conducerea şi executarea acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă.
26. Întocmirea şi aprobarea „Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă”.
27. Organizarea şi asigurarea înştiinţării, avertizării, prealarmării şi alarmării în situaţii de protecţie civilă.
28. Organizarea intervenţiei.
29. Desfăşurarea intervenţiei.
30. Conducerea intervenţiei.
31. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
32. Reglementări privind asistenţa medicală prespitalicească.
33. Starea de asediu şi starea de urgenţă. Definiţii şi competenţe de declarare.
34. Pregătirea şi organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă.
35. Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă.Organizarea serviciului de permanenţă în unităţile subordonate I.G.S.U.
36. Serviciul de pază, protecţie şi reglementare a accesului în unităţile subordonate I.G.S.U.
37. Elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
38. Organizarea şi asigurarea înştiinţării autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice centrale despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre.
39. Organizarea şi asigurarea avertizării şi alarmării populaţiei în situaţii de urgenţă.
40. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor structură şi procedură de întocmire.
41. Pregătirea continuă a personalului.
42. Raportarea acţiunilor desfăşurate de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor în cazul apariţiei sau producerii unor situaţii de urgenţă.II. BIBLIOGRAFIA:

1. Hotărîrea Guvernului României nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
2. Hotărîrea Guvernului României nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
3. Hotărîrea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
4. Hotărîrea Guvernului României nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
5. O.U.G. nr. 1 din 21 iannuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă.
6. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
7. Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă.
8. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
9. Hotărîrea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
10. O.M.A.I. nr. 360 / 2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
11. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.
12. O.M.A.I. NR. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.
13. Hotărîrea Guvernului României nr. 1040 din 9 august 2006 pentru aprobarea Planului Naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.
14. O.M.A.I. nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii deurgenţă civilă.
15. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
16. Ordin comun M.I.R.A. – M.S.P. nr. 21386/2007 şi respectiv 2001/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală prespitalicească.
17. Dispoziţia comună secretar de stat pentru relaţia cu prefecturile – secretar de stat şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică nr. 1910315 din 24.10.2005 privind procedurile de acţiune şi de raportare de către structurile M.A.I., în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
18. O.I.G. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.
19. O.I.G. nr. 1146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborarea a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
20. Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, transmisă la unităţi cu nr. 14437 din 23.06.2009.
21. OMAI nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I.
22. O.I.G. nr. S/1601/I.G. din 08.09.2011 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi reglementarea accesului în Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Unităţile subordonate;
23. O.I.G. nr. S/1502/I.G. din 15.03.2007 privind paza şi reglementarea accesului în unităţile şi subunităţile din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
24. Ordin comun al M.S.P./M.A.I. nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească.
25. O.M.A.I. 418/2008 pentru aprobarea metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă.
26. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
27. O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.
28. O.M.A.I. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din M.A.I.
29. O.M.A.I. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile M.A.I.
30. Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.
31. O.M.A.I. nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
NOTĂ:
Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.
COMISIA DE CONCURS
SURSA : http://www.isubucuresti.ro/angajare.php

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 14-02-2012 07:40 AM de Covalciuc Bogdan.)
14-02-2012 07:39 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Mesaje în acest subiect
RE: I.S.U. "Dealu Spirii" al Municipiului Bucuresti - Covalciuc Bogdan - 14-02-2012 07:39 AM
Accident Pipera - igabi100 - 18-07-2013, 02:34 PM

Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Inspectoratul General pen...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 05:13 PM
» Mesaje: 363
» Vizualizări: 632967
Decontarea cheltuielilor ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
27-11-2022 06:24 AM
» Mesaje: 36
» Vizualizări: 71100
S.V.S.U. - Diverse
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
27-11-2022 05:39 AM
» Mesaje: 107
» Vizualizări: 146253
I.S.U. "Somes" al Judetul...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:54 PM
» Mesaje: 113
» Vizualizări: 121692
Roboți pentru asistență o...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:28 PM
» Mesaje: 29
» Vizualizări: 139
Drone de răspuns în situa...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 08:41 AM
» Mesaje: 8
» Vizualizări: 104
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
26-11-2022 06:09 AM
» Mesaje: 410
» Vizualizări: 607170
Istoria pompierilor din ...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 07:44 PM
» Mesaje: 42
» Vizualizări: 40396
Monitoare
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 12:16 PM
» Mesaje: 5
» Vizualizări: 755
Justiție, investigații, m...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
25-11-2022 11:16 AM
» Mesaje: 488
» Vizualizări: 18172

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro