Acest forum foloseste cookies
Acest site foloseste cookies pentru a personaliza continutul si publicitatea, pentru a analiza traficul si pentru a oferi optiuni social media. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

pompieri


Postează răspuns 
 
Evaluarea subiectului:
  • 2 voturi - 5 în medie
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Autor Mesaj
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,877
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4838
Given 11880 thank(s) in 5420 post(s)

Mesaj: #11
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Admitere ianuarie 2019

[Imagine: Main-picture-1.jpg]

Citat:Număr de locuri - Sesiunea de admitere ianuarie 2019
La concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, se candidează pe 300 de locuri, bărbați, astfel:

- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri;

- maistru militar auto – 25 de locuri.

Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

Citat:Criterii de recrutare (ianuarie 2019 )
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, până la data de 23 noiembrie 2018.

Condiții generale

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

Citat:Conţinutul dosarului de recrutare (ianuarie 2019 )
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, până în data de 21 decembrie 2018, un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cerere de înscriere
Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018;
Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecarui copil;
Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
Curriculum vitae – Europass (CV);
Autobiografia;
Tabelul nominal cu rudele candidatului și soția candidatului (dacă este cazul);
Cazierul judiciar;
Trei fotografii color 3x4 cm și o fotografie 9x12 cm.;
Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare;
Avizul psihologic sau nota compartimentului resurse umane - în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.

Pe durata concursului de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor.
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

Citat:Etapele concursului de admitere (10 - 21 ianuarie 2019 )
1.) Înscrierea candidaților la sediul instituției de învățământ;

În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
cartea de identitate sau paşaportul (valabile), în original;
diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original / copie legalizată, absolvenţii promoției 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
În momentul încrierii la sediul școlii, candidații vor primi legitimația de concurs, pe care va trebui să o prezinte alături de actul de identitate la fiecare probă.
2.) Contravizita medicală - se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI;

3.) Verificarea aptitudinilor fizice - se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019 ;
Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 1 minut și 5 secunde.
Precizările generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“ precum și componența acestuia sunt detaliate în Ordinul M.A.I. Nr. 144 din 21.11.2017.
Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
4.) Proba de verificare a cunoştinţelor - constă într-un test grilă, la disciplina matematică.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
legitimaţia de concurs;
actul de identitate;
pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.
Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.
Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”.


IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢI ! (ianuarie 2019 )
Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene care realizează recrutarea;
În vederea susținerii concursului de admitere candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical, pentru care s-a constituit dosarul de recrutare în volum complet, se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a școlii;
Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de şcolarizare, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

Tematica și bibliografia (ianuarie 2019 )

[Imagine: Tematica-admitere-ianuarie-2019-1.jpg]
[Imagine: Tematica-admitere-ianuarie-2019-2.jpg]
[Imagine: Tematica-admitere-ianuarie-2019-3.jpg]
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în clipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 1 minut și 5 secunde.
SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
08-01-2019 07:39 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,749
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5040
Given 3274 thank(s) in 1991 post(s)

Mesaj: #12
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
LISTA candidaților declarați „ADMIS”/„NEADMIS” la concursul de admitere (sesiunea ianuarie 2019)

Lista Admisi Ian2019

SURSA : http://www.scoaladepompieri.ro


"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
21-01-2019 07:22 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,749
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5040
Given 3274 thank(s) in 1991 post(s)

Mesaj: #13
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Elevii Colegiului Naţional „Mihai Viteazu” Ploieşti, in vizita la Scoala de Pompieri

[Imagine: l-10391.jpg]

Citat:Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti a organizat, astazi, Ziua Porţilor Deschise sprijinind astfel Programul Şcoala Altfel, proiect derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Oaspeţi au fost elevii Colegiului Naţional „Mihai Viteazu” Ploieşti din anul terminal, care au fost curioşi să descopere cum îşi petrec timpul elevii şcolii, dar şi să afle care sunt condițiile pentru a deveni pompieri militari.
Liceenii au vizitat baza materială şi sportivă, Centrul pentru Pregătirea şi Formarea în Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Descarcerare, sălile de curs, dar şi sala multifuncţională, etc.
Entuziasmul elevilor s-a putut observa pe tot parcursul prezentării, punctul culminant fiind reprezentat de întâlnirea cu foşti elevi ai Școlii Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, prezenți la sediul instituției pentru cursurile de dezvoltare în carieră, spun reprezentantii scolii. Aceştia le-au înmânat liceenilor mici suveniruri constând în: insigne cu sigla şcolii, oferte educaţionale şi reviste de specialitate. Activităţile dedicate tinerilor vor continua pe tot parcursul anului.
SURSA : http://forum.pompierii.info

"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
27-01-2019 04:59 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Killah Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 2
Alăturat: Jun 2019
Locatie:
Thanks: 1
Given 1 thank(s) in 1 post(s)

Mesaj: #14
Platfus si tatuaje pompieri.
Sa traiti!

Am si eu o nelamurire sau doua, si ma gandesc ca ma puteti ajuta cu un raspuns / sfat, am platfus (picior plat) si imi doresc sa dau la scoala de pompieri de la Boldesti este un vis foarte mare pe care mi-am propus sa il realizez astfel sunt capabil sa fac orice pentru a intra, dupa cum am zis am platfus si nu stiu sigur daca mai este eliminatoriu la vizita medicala, daca este imi doresc ca prin septembrie sa il operez ce spuneti? Cunoasteti pe cineva in aceasta situatie?

Si a doua nelamurire ar fi faptul ca am tatuaj pe antebrat ar fi asta o problema?

PS: Apelez la ajutorul dumneavoastra dupa o perioada in care am tot sunat la Boldesti si nu am dat de doamna doctor de acolo.

PS2: Am platfus dar nu ma deranjeaza nu am avut probleme cu el pana acum, nu ma dor picioarele pe langa asta am practicat 4 ani atletism si acum practic road cycling la nivel de competitie.

Multumesc!
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 10-06-2019 06:44 PM de Killah.)
10-06-2019 06:22 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,877
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4838
Given 11880 thank(s) in 5420 post(s)

Mesaj: #15
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Buna ziua . Începem cu sfarsitul ...
Citat: @Killah:
Si a doua nelamurire ar fi faptul ca am tatuaj pe antebrat ar fi asta o problema?

Din ce stim ,la acest moment, persoanele care vor candida la școlile pentru subofițeri – pompieri sau participă la concursurile organizate pentru posturile vacante din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt exceptate de la interdicția de a avea semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.

Cel mai bine este sa intrebi la ISU judetean ... la compartimentul resurse umane .

Citat:@Killah:
..am platfus (picior plat) si imi doresc sa dau la scoala de pompieri de la Boldesti este un vis foarte mare pe care mi-am propus sa il realizez astfel sunt capabil sa fac orice pentru a intra, dupa cum am zis am platfus si nu stiu sigur daca mai este eliminatoriu la vizita medicala, daca este imi doresc ca prin septembrie sa il operez ce spuneti?

Conform ANEXĂ privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională .... CAP XV. AFECŢIUNI ALE APARATULUI MUSCULO-SCHELETAL alin. n) piciorul plat uni - sau bilateral, fără /cu tulburări
funcţionale când axul gambă- calcaneu depăşeşte 10 grade;
- Inapt pentru Candidaţii pentru învăţământul din structura M.Ap.N. / M.A.I/M.J./ A.N.P.
Asa ca ....rezolva problema . Ai timp ...urmatorul examen la Scoala de subofiteri pompieri este in ianuarie 2020

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 10-06-2019 07:03 PM de Covalciuc Bogdan.)
10-06-2019 07:02 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Killah
{myadvertisements[zone_3]}
Killah Offline
Utilizator nou
*

Mesaje: 2
Alăturat: Jun 2019
Locatie:
Thanks: 1
Given 1 thank(s) in 1 post(s)

Mesaj: #16
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Multumesc pentru raspunsul prompt, in legatura cu tatuajul ma voi interesa la ISU Constanta cat despre operatia de platfus cu siguranta o voi face cel mai probabil prin septembrie, am consultat medicul ortoped si mi-a spus ca dupa 2 luni de la operatie pot practiva sport de performanta in continuare, deci ar trebui sa fiu ok si la vizita medicala si la traseul aplicativ.

Va multumesc inca odata pentru raspuns, toate cele bune!
10-06-2019 08:32 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
 Thanks given by: Covalciuc Bogdan
{myadvertisements[zone_3]}
HomefireNews Offline
Old firefighter Moderator
*******

Mesaje: 5,749
Alăturat: Nov 2010
Locatie:
Thanks: 5040
Given 3274 thank(s) in 1991 post(s)

Mesaj: #17
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Povestea șefului de promoție al Școlii de Pompieri de la Boldești, orfan de tată, și-a dorit să-și readucă mama în țară

[Imagine: orfan-1.jpg]

Citat:Cei 301 elevi ai promoției noiembrie 2019 de la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti au depus jurământul de credință pentru activitatea pe care urmează s-o desfășoare. Un moment de neuitat pentru Iulian Aron, șeful de promoție de la specializarea de „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”. Tânărul are 21 de ani, este din Bacău, iar pe placa de onoare a Școlii de la Boldești, numele și media de 9,72 îi vor rămâne inscripționate, însă în sufletul colegilor și profesorilor săi va rămâne cu povestea de viață și felul său de a fi.

Pentru a-i modela, pentru a ști cum să lucreze cu ei, cadrele didactice de la Boldești încearcă să treacă de „bariere“ și să-i cunoască pe viitorii pompieri dincolo de postura de simplu elev. Uniforma militară, siguranța unui loc de muncă și stabilitatea financiară sunt, în general, principalele motive pentru care tinerii se îndreaptă către școlile de profil. Mai există în unele cazuri și o tradiție a familiei, însă pentru a face față ordinii dintr-un astfel de domeniu, fără o dorință și o anumită chemare, elevul va face cu greu față.

Mulți dintre ei sunt tineri care provin din familii modeste sau care au avut de înfruntat încă de mici piedici grele. Și-au pierdut părinți, prieteni sau au fost ei înșiși trecuți prin diverse cumpene. Focul prin care urmează să treacă este privit, în multe cazuri, mai puțin periculos și dureros decât cel care le-a atins și cicatrizat sufletele. Unii dintre tineri au renunțat chiar și la solda de 120 de lei/lună pe care le-a trimis-o celor de acasă. De bine, de rău, la școală ei au ce mânca, au un acoperiș sigur, un loc cald…Acasă, însă, știu că este mai greu.

Acum însă, după zece luni de școală, urmează să fie pe picioarele lor. Îi vor ajuta pe alții, vor avea altă putere să le fie aproape și alor lor. În amestecul de gânduri și de dorințe, am regăsit și bucuria lui Iulian Aron care, înainte de faptul că este șef de promoție, își va putea ține mama acasă. Nu va trebui să mai plece în afară ca să lucreze atât pentru el, cât și pentru ceilalți trei frați ai lui mai mari. Și-au găsit un rost cu toții, iar de acum se va putea liniști și ea

Îi privești și-i asculți pe acești tineri. Sunt emotivi în fața presei, încearcă să răspundă cu toți cam în aceeași notă, că pentru o astfel de meserie îți trebuie curaj, pregătire, că-și doresc să salveze cât mai multe vieți, că vor face tot posibilul să respecte Jurământul depus. Și, cu siguranță, așa vor face. Însă, dincolo de vorbele lor, sunt niște tineri cu un suflet frumos. Sunt tineri cu emoții, tineri pe care, poate, de multe ori îi vom vedea epuizați, îi vom vedea plângând de fericire c-au reușit să salveze sau de durere că n-a mai stat în mâinile lor forța salvatoare. Și cum, experiența deja ne-a demonstrat-o, nu vor ezita să intervină chiar și-n timpul liber.
SURSA : https://pompieriiromanieu.wordpress.com
"Foc . O stivă de replici uscate, plus cuvântul scânteie."
(Acest mesaj a fost modificat ultima dată: 04-12-2019 03:38 PM de HomefireNews.)
04-12-2019 03:37 PM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Covalciuc Bogdan Offline
Administrator
********

Mesaje: 12,877
Alăturat: Aug 2010
Locatie:
Thanks: 4838
Given 11880 thank(s) in 5420 post(s)

Mesaj: #18
RE: Școala de Subofițeri pompieri ”Pavel Zăgănescu” 2019
Profu’ de la descarcerare. Povestea lui Tiberius Onoiu, cel care-i învață pe viitorii pompieri de la Școala din Boldești „abecedarul“ luptei pentru viață

[Imagine: screenshot-357.png]

Citat:Un alt cadru didactic prin mâna căruia trec toți elevii din seriile care urmează cursurile Școlii de Pompieri este locotenent-colonel Tiberius Onoiu, cel care-i învață cum stă treaba cu descarcerea și primul-ajutor. Este cel care le predă tinerilor cum să procedeze să fie cu câteva secunde sau un pas înaintea morții.

În primă fază, partea teoretică este predată pe niște manechine. Te înfiori numai când vezi acele păpuși, darămite să iei contact direct cu victimele accidentelor de circulație, cu persoane arse sau cu tot felul de alte situații critice. Însă, aici, ori îți poți controla emoția și pune în practică tot ce-ai învățat, ori pleci!

Tiberius Onoiu a venit la Școala de Pompieri din Boldești ca asistent medical din sursă externă. Cu pregătire în domeniul sanitar, acesta a fost timp de zece ani asistent la Spitalul din Vălenii de Munte.

Și-a dat seama că va face mult mai mult bine dacă va împărtăși și altora din ceea ce știe, iar de ceva timp încoace, din postura de cadru didactic îi învață pe viitorii pompieri „abecedarul“ clipelor esențiale din lupta pentru viață.
Periodic, merge la intervenții, acolo unde dă o mână de ajutor cot la cot cu elevii săi, dar și cu ceilalți membri ai echipajului.

„O facem și pentru noi, și pentru elevii noștri, dar și pentru că periodic noi suntem reacreditați. Intrarea în sistem nu înseamnă că am scăpat de examene. Din trei în trei ani suntem și noi supuși testărilor“, ne-a mărturisit profu’ de la descarcerare.

Cele mai dificile acțiuni i-au fost cele în care au fost implicați și copii. Însă ca paramedic a reușit să se detașeze de tot, să facă tot ce era de făcut, până în momentul în care victima a fost preluată de Ambulanță și dusă la spital. „Momentele de după sunt cele mai grele. Cele în care încep să conștientizez ce s-a întâmplat, cele în care rememorez fiecare etapă a intervenției“, ne-a mărturisit Tiberius Onoiu.

În perioada scurtă de școlarizare, de numai zece luni, dintre care vreo cinci sunt cu instruire teoretică, în care are alături și cadre medicale de la Urgență, interlocutorul nostru ne-a mărturisit ceea ce le spune, în permanență, și elevilor săi: noțiunile deprinse sunt foarte, foarte puține, iar cei care vor să fie salvatori în adevăratul sens al cuvântului trebuie să continue pregătirea. Iar mulți dintre tineri aleg să meargă la școlile de asistenți pentru a-și completa cunoștințele și pentru a ști cu adevărat ce au de făcut ca paramedici.
SURSA : https://www.observatorulph.ro/exclusiv/120895-profu-de-la-descarcerare-povestea-lui-tiberius-onoiu-cel-care-i-invata-pe-viitorii-pompieri-de-la-scoala-din-boldesti-abecedarul-luptei-pentru-viatahttps://www.observatorulph.ro

"Audacia Et Devotio"
Cutezanță, îndrăzneală, curaj şi devotament.
06-12-2019 08:11 AM
Citaţi acest mesaj într-un răspuns
{myadvertisements[zone_3]}
Postează răspuns 


Săritură forum:Bine ai venit, Vizitator!
Trebuie să vă înregistraţi înainte să postaţi aici.


  

Parolă
  

Ultimele subiecte
Istoria pompierilor din B...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:38 AM
» Mesaje: 19
» Vizualizări: 11748
Posturi de ofiter ramase ...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Astăzi 07:05 AM
» Mesaje: 25
» Vizualizări: 31312
Autospeciale pentru stins...
Ultimul mesaj a fost postat de: Covalciuc Bogdan
Ieri 03:02 PM
» Mesaje: 439
» Vizualizări: 447316
Justiție, investigații, m...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 10:37 AM
» Mesaje: 462
» Vizualizări: 17390
Școala de Subofițeri pomp...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 10:09 AM
» Mesaje: 6
» Vizualizări: 8785
Istoria pompierilor din O...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 09:45 AM
» Mesaje: 6
» Vizualizări: 3656
Autospeciale noi - Autosp...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 08:04 AM
» Mesaje: 737
» Vizualizări: 822952
Oameni care salvează vie...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
Ieri 07:43 AM
» Mesaje: 235
» Vizualizări: 227845
Raed Arafat
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
24-05-2020 10:17 AM
» Mesaje: 337
» Vizualizări: 357083
Asociația Civică „ ACVILA...
Ultimul mesaj a fost postat de: HomefireNews
24-05-2020 09:05 AM
» Mesaje: 15
» Vizualizări: 349

Sustinem
semperfidelis.ro
agendapompierului.ro